2020-10-30     Augustyny, Łukasza, Urbana     Inauguracja portalu internetowego o naszej wiosce !

  

 ZWIĄZEK
MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

 

 

              
               
Przed II wojną światową wojną w Brzeziu istniało koło Młodzieży Wiejskiej „WICI”. Organizowało ono działalności oświatowo kulturalną w śród młodzieży. Były to przede wszystkim przedstawienia i uczestnictwo w dożynkach. Animatorami życia kulturalnego w tym czasie byli Karol Rogala i Helena Wąs.

               W czasie wojny działalność „WICI” zamarła, ale po odzyskaniu niepodległości organizacja ta podjęła na nowo tę działalność. Koło „Wici” uczestniczyło w wojewódzkim przeglądzie kulturalnym i ci, co mieli wówczas radioodbiorniki nasłuchiwali wieści o sukcesach swoich współmieszkańców. Pod koniec lat 50-tych działalność koła znowu zamarła a było to spowodowane unifikacją polskiego ruchu młodzieżowego i powstaniem ZMP. Starzy działacze „Wici” nie wstąpili do ZMP. Dopiero po t.zw. odwilży październikowej w 1956 roku, po dojściu do władzy Władysława Gomółki, z inicjatywy przybyłych do wsi studentów stworzono koło ZMP. Żywot jego był jednak bardzo krótki, bo już na wiosnę powstał Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” i koło ZMP przekształciło się w koło ZMW „Wici”.

Prezesem Koła został wybrany starszy już nieco młodzieniec Karol Rogala, który przeniósł swoje doświadczenia do koła z przedwojennego koła „Wici”. Zastępcą przewodniczącego został Tadeusz Wojtaszek, który był później kierował pracą koła. Obaj przystąpili do organizacji życia kulturalnego. Zorganizowano pierwsze przedstawienie Śluby Rybackie, potem wystawiano Królową Przedmieścia i to równolegle z Teatrem Słowackiego w Krakowie! Potem Jasełka i inne przedstawienia, z którymi objeżdżano też inne wsie. Najdłuższa wyprawa z przedstawieniem była aż do Kościelnik za Nowa Hutą. ZMW organizował też festyny i zabawy. Przy organizacji wodewili współpracował słynny muzykant występujący w radiu w audycji Wiedzą sąsiedzi, na czym kto siedzi Janek Szumiec, z Tomaszowic, który sobie potem znalazł w Brzeziu żonę.

               Koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Brzeziu było przodującym kołem w powiecie krakowskim. Jego przedstawiciel Tadeusz Wojtaszek został wybrany na I Powiatowym Zjeździe na wiosnę 1957 r. wiceprzewodniczącym ds. kulturalno oświatowych Zarządu Powiatowego ZMW „Wici” w Krakowie. Potem był członkiem władz wojewódzkich ZMW i na przełomie lat 60 i 70-tych pełnił funkcję sekretarza a następnie wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Krakowie.

               Najbardziej aktywnymi członkami koła ZMW w tym czasie byli: Helena Bzukała, Bronia Bzukała, Michasia Sendor, Kazia Wojtaszek, Zosia Baster, Henek Szeleśnik, Maksiu Gój, Jasiu Rogala, Dolek Rogala, Roman Kowalik, Stefan Łuczka.

               Lata 60-te należały do najświetniejszych lat w działalności organizacji młodzieżowej w Brzeziu.

W roku 1957 redakcja tygodnika Nowa Wieś rzuciła hasło tworzenia na wsi młodzieżowych klubów. Koło ZMW w Brzeziu jako pierwsze w kraju zgłosiło powstanie takiego kluby. Mieścił się on w budynku Antoniego Wojtaszka w tzw. przebudówce, przy sali gdzie odbywały się przedstawienia. Był to pierwszy klub Kultury na wsi w Polsce.

                Wspomnieć tu trzeba jeszcze, że z inicjatywy ZMW powstał w Brzeziu Ludowy Zespół Sportowy. Chłopcy kupili sobie za swoje pieniądze spodenki i koszulki sportowe i rozgrywali między sobą mecze piłkarski na pastwisku wiejskim lub na tzw. zagrodach, czyli pastwisku gospodarstwa Instytutu Zootechniki. Czasami na pojedynki na boisku wzywali partnerów z pobliskich wsi. Jednak nie uczestniczyli w oficjalnych rozgrywkach, z powodu braku boiska. Czasem też przedstawiciele LZS uczestniczyli w jakiś zawodach sportowych w powiecie, np. w biegach, rajdach rowerowych itp. Wspólnie z Kołem ZMW organizowali wycieczki turystyczne na rowerach lub uczestniczyli w zlotach i imprezach turystycznych organizowanych przez powiat lub województwo. Działacze sportowi z Brzezia pełnili tez funkcje we władzach powiatowych Zrzeszenia LZS, a Tadeusz Wojtaszek w latach 70-tych był wiceprezesem Rady Wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych w Krakowie. Prezesem w tym czasie był bardzo zasłużony dla ruchu sportowego na wsi i legendarny już Antoni Durak.

                Potem działalność ta była kontynuowana przez młodszych pod przewodnictwem Czesława Czajowskiego. W tym czasie przygotowano inscenizację Wesela Krakowskiego pod auspicjami Teatru Regionalnego, prowadzonego przez red. Piotra Płatka, pasjonata folkloru. Inscenizacja ta została utrwalona na taśmie filmowej i czeka na opracowanie i przegranie na nowoczesne nośniki audiowizualne.

 

Ilość odsłon: